top of page

ONS SKOOL

Brief van die Hoof

Hoërskool Erasmus is ‘n plattelandse skool wat alle moontlike studierigtings en aktiwiteite bied sodat elke kind by ons ‘n plek kan kry. The school are multi-cultural and therefore a true representation of South Africa. We proud our self on good Academic results with a multitude of Sport, Cultural and Social activities to develop each learner in total. Met uitstaande onderwysers en ‘n wye vakkeuse, kan ons leerlinge enige beroep in Suid-Afrika volg. Ons glo dat ons gereed is om enige leerling wat by ons skool ingeskryf word, voor te berei vir die werklikheid wat uniek is aan Suid-Afrika. Let us prepare your child for a brilliant future in South Africa! 

Vision/Visie 

The school of choice that sustainably serves our community and builds proud and equipped individuals.  Dié skool van keuse wat volhoubaar óns gemeenskap dien  en bou aan trotse en toegeruste individue. 

Mission/Missie

1. The/ Dié 

2. Choice/Keuse

3. Sustainably/ 

Volhoubaar 

4. Community/ 

Gemeenskap 

5. Serve/Dien

6. Build/Bou

7. Proud/Trots

8. Equipped/ 

Toegeruste 

9. Individuals/ 

Individue 

Excellence, tradition, adaptability, diversity/  Uitnemendheid, tradisie, aanpasbaarheid, diversiteit 

Choice/Keuse

Future-orientated, adaptable, trust/ 

toekomsgerig, aanpasbaar, vertroue 

Unite, responsible, respectful, belong/ 

Eenheid, verantwoordelik, respekvol, behoort 

Service delivery, listening, faith/ 

Dienslewer, luister, geloof 

Process, systems, growth, improvement/ 

Proses, sisteme, groei, verbetering 

Belong, accept, discipline, liability/ 

Behoort, aanvaar, dissipline, aanspreeklheid 

Life skills, prepared, future/ 

Lewensvaardighede, gereed, toekoms 

Someone/ 

Iemand 

20220530_141127.jpg
bottom of page